Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Firma SDI Limited uznaje prywatność klientów za ważną część relacji z nimi. Poniższe zasady ochrony prywatności mają zastosowanie do wszystkich klientów firmy SDI Limited, wszystkich użytkowników witryn internetowych SDI Limited i są zgodne z normami ochrony prywatności w Internecie. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych zasad należy w pierwszej kolejności kontaktować się z firmą pod adresem info@sdi.com.au

Gromadzenie danych

Aby możliwe było korzystanie z witryny internetowej firmy SDI Limited (www.sdi.com.au) może ona wymagać od użytkowników danych niezbędnych do zapewnienia możliwie jak najlepszej obsługi. Wszelka korespondencja może być również gromadzona i przechowywana w szczególności w odniesieniu do sprzedaży, wsparcia i klientów, w tym dotyczy to adresów e-mail. Wszelkie dane zbierane przez firmę SDI Limited są uzyskiwane w drodze korespondencji i pochodzą od użytkownika lub firmy użytkownika. Mogą one być pozyskiwane za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, poczty, faksu lub bezpośrednio przez witrynę internetową firmy.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Wszelkie dane zebrane od klientów firmy SDI Limited lub odwiedzających witrynę internetową są niezbędne w celu zapewnienia produktów i/lub usług firmy oraz wysokiego poziomu obsługi klienta. Korespondencja jest rejestrowana w celu uzyskania danych referencyjnych niezbędnych do obsługi serwisowej i w związku ze szkoleniem pracowników firmy.

Przechowywanie zgromadzonych danych

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych jest dla firmy ważne. Kiedy użytkownik wprowadza poufne dane (takie jak numery kart kredytowych) w witrynie internetowej firmy, szyfruje ona te dane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL). Kiedy dane karty kredytowej są pobierane ze strony płatności firmy, przekazuje ona je po prostu do bramki płatności (First Data), aby możliwe było ich przetworzenie zgodnie z potrzebami. Firma nie przechowuje pełnych danych karty kredytowej. W celu ochrony udostępnianych firmie danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania jak i po ich otrzymaniu, stosuje ona ogólnie przyjęte w branży standardy. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa w witrynie internetowej firmy można kontaktować się z nią pod adresem info@sdi.com.au

Bezpieczeństwo płatności internetowych

W związku z internetowymi transakcjami płatniczymi kartą kredytową firma SDI Limited korzysta z bramki płatniczej First Data. Firma First Data przetwarza transakcje online realizowane kartami kredytowymi dla tysięcy australijskich i zagranicznych firm handlowych, zapewniając bezpieczne i pewne metody pobierania płatności przez Internet. Wszystkie transakcje dokonane za pomocą karty kredytowej online w tej witrynie przy użyciu bramki First Data są płatnościami zabezpieczonymi i spełniają poniższe standardy:

  • Płatności są w pełni zautomatyzowane i wymagają natychmiastowej reakcji.
  • Pełny numer karty kredytowej nie jest znany firmie SDI W transakcji uczestniczy ograniczona liczba podmiotów zewnętrznych lub takie podmioty nie są angażowane.
  • Wszystkie transakcje wykonywane są w oparciu o 128-bitowy certyfikat bezpieczeństwa SSL.
  • Wszystkie dane dotyczące transakcji są szyfrowane w celach związanych z ich przechowywaniem w centrum danych First Data o poziomie zabezpieczeń odpowiadającym poziomowi stosowanemu w przypadku transakcji bankowych, co dodatkowo chroni dane karty kredytowej.
  • Firma First Data jest licencjonowanym zewnętrznym podmiotem przetwarzającym dla wszystkich najważniejszych banków australijskich i zagranicznych.
  • Firma First Data w żadnym momencie nie ma kontaktu ze środkami klienta. Wszystkie środki pieniężne są bezpośrednio przekazywane z karty kredytowej klienta na rachunek firmy SDI Limited.

Więcej informacji na temat firmy First Data i płatności kartą kredytową online można znaleźć na stronie internetowej www.firstdata.com.au

Dostęp do zgromadzonych danych

Jeżeli dane osobowe użytkownika ulegną zmianie lub jeżeli użytkownik nie chce już korzystać z usług firmy, może swoje dane poprawić, zaktualizować, usunąć lub dezaktywować, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@sdi.com.au

Zamówienia

W przypadku zakupu produktu lub usługi firma może zażądać pewnych danych osobowych. Klient może być zobowiązany do podania danych kontaktowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy). Dane te są wykorzystywane do celów rozliczeniowych i realizacji zamówień. W przypadku problemów z realizacją zamówienia firma wykorzysta te dane w celu skontaktowania się z klientem.

Komunikacja

Firma SDI Limited wykorzystuje dane umożliwiające identyfikację osób w celu zapewnienia niezbędnej komunikacji. Do danych takich należą adres poczty elektronicznej, informacje o kontach i kluczowe informacje dotyczące usług. Firma może również wykorzystywać te dane do innych celów, w tym do wysyłania niektórych promocyjnych wiadomości e-mail. Jeżeli w dowolnym momencie klient nie chce otrzymywać takiej korespondencji, może poprosić o usunięcie go z list mailingowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@sdi.com.au Zostanie on powiadomiony, gdy jego dane osobowe będą zbierane przez jakąkolwiek osobę trzecią, która nie jest agentem i/lub dostawcą usług firmy, dzięki czemu będzie mógł dokonać świadomego wyboru dotyczącego udostępniania swoich danych tej osobie.

Osoby trzecie

Firma SDI Limited może według własnego uznania korzystać z innych osób trzecich do świadczenia podstawowych usług w swojej witrynie internetowej lub na potrzeby swoich procesów biznesowych. Firma może udostępniać dane osobowe użytkownika, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia tych usług przez osobę trzecią. Takim osobom trzecim zabrania się wykorzystywania danych osobowych użytkownika w jakimkolwiek innym celu. Firma SDI Limited nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim w związku z jakimikolwiek nieznanymi lub niepowiązanymi zastosowaniami.

Wymogi prawne

Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych umożliwiających identyfikację użytkownika zgodnie z wymogami prawa oraz w przypadku, gdy uzna, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony jej praw i/lub zastosowania się do wymogów wynikających z postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procedury prawnej.

Łącza

Łącza w witrynie www.sdi.com.au prowadzące do podmiotów zewnętrznych nie są objęte niniejszymi zasadami. Warunki określone w niniejszych zasadach ochrony prywatności dotyczą jedynie domeny o nazwie sdi.com.au i innych powiązanych witryn internetowych SDI Limited.

Zmiany zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa

Jeżeli firma zdecyduje się zmienić zasady ochrony prywatności, zmiany te zostaną zamieszczone w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności, na stronie głównej i w innych miejscach, które firma uzna za stosowne, aby powiadomić użytkownika o tym, jakie dane są zbierane, w jaki sposób są wykorzystywane oraz w jakich okolicznościach są ujawniane (jeśli takie okoliczności istnieją). Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych zasad ochrony prywatności w dowolnym czasie. Jeżeli firma wprowadzi istotne zmiany w niniejszych zasadach, powiadomi o tym użytkownika za pomocą swojej witryny internetowej.